Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Granturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativă

1. Despre proiect:

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare are ca scop reducerea sărăciei și a imigrației din zonele rurale prin creșterea rezistenței micilor agricultori la schimbările climatice și riscul economic și asigurarea accesului la piețe.

TRTP are o acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Moldovei (GoM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți. Grupul țintă al Proiectului sunt fermierii cu orientare comercială și tinerii antreprenori care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți ai activității antreprenoriale, sub orice formă juridică, în special femeile fermiere, din zonele rurale vulnerabile climatice.

2. Obiectivele proiectului legate de Agricultura Conservativă

Pentru a contribui la dezvoltarea Agriculturii Conservative (AC) în Moldova, UCIP IFAD va selecta o instituție de cercetare agricolă care va acționa ca prestator de servicii și va contribui cu personalul și facilitățile sale la implementarea, sub îndrumarea și supravegherea generală a UCIP, la activitățile legate de cercetarea AC.

Asistența UCIP va fi sub formă de grant pentru finanțarea unor activități precum cercetarea AC, achiziția de utilaje AC, echipamente sau servicii de laborator de sol și înființarea loturilor demonstrative de AC.

 

3. Solicitanții eligibili pentru finanțare:

a. Solicitantul trebuie să fie o instituție de cercetare științifică agricolă înregistrată și/sau o universitate de stat strâns legată de agricultură

b. Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate (mai multe detalii)

4. Solicitanți neeligibili pentru finanțare

5. Activități eligibile, cheltuieli și valoarea maximă a grantului:

Durata contractului de grant este 2023-2026. Valoarea maximă totală a sprijinului prin grant este de 300.000 USD, care este împărțită în patru compartimente, după cum urmează:

(1) Activitate de cercetare în Agricultura Conservativă cu valoarea maximă a grantului de 120.000 USD. Perioada de implementare a activității de cercetare subvenționate este până la sfârșitul anului 2026[1]. Cheltuielile eligibile includ (mai multe detalii)

(2) Utilaj/echipament AC cu sumă maximă de grant de 100.000 USD. Aceasta poate include următoarele utilaje și echipamente:

a) Semănătoare no-till sau strip-till

b) Cizel/ scarificator

c) Tocător de resturi vegetale

d) Stropitoare

e) Stație meteo

f) echipamente GSP pentru utilaje agricole

g) Echipamente pentru măsurarea densității solului

Solicitantul trebuie să propună și să justifice o listă de utilaje/echipamente necesare pentru AC.

 

(3) Înființarea sau modernizarea laboratorului propriu de analiză a solului cu valoarea maximă a grantului de 30.000 USD. Proiectul va acoperi costurile echipamentelor și inputurilor necesare funcționării laboratorului de testare a solului. Alternativ, dacă înființarea unui laborator intern nu este fezabilă, proiectul poate acoperi costul testelor de sol produse de un laborator extern. Aceste două opțiuni pot fi implementate și în paralel.

(4) Funcționarea eficientă a unui lot demonstrativ dedicat Agriculturii Conservative cu valoarea maximă a grantului de 50.000 USD. Lotul demonstrativ va fi deschis pentru studenți și fermieri (cu accent pe fermierii mici, femei și tineri) în scopul schimbului de cunoștințe. Investițiile eligibile sunt (mai multe detalii)

A fi considerat:

• Mijloacele prevăzute în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea cheltuielilor eligibile la valoarea netă (fără TVA);

• Toate utilajele/echipamentele achiziționate din mijloacele Proiectului vor fi noi și vor fi furnizate cu garanție;

 

6. Activități și cheltuieli neeligibile:

6a. Activități neeligibile

a. Producerea tutunului;

6b. Cheltuieli neeligibile (mai multe detalii)

7. Contribuția beneficiarului:

Se așteaptă ca beneficiarul va contribui la acoperirea costurilor de funcționare și întreținere a echipamentelor AC, a laboratorului de sol și a loturilor demonstrative; a combustibilului; a cheltuielilor neeligibile menționate la capitolul 6b. necesare pentru a asigura implementarea corectă a activităților de cercetare AC. Contribuția minimă a beneficiarului este egală cu 10% din valoarea grantului primit.

8. Documente necesare

Pentru a fi luat în considerare pentru grant, solicitantul trebuie să depună la UCIP IFAD un dosar care conține următoarele informații/documente (mai multe detalii)

A fi considerat:

• UCIP IFAD, la discreția sa, ar putea angaja un prestator de servicii care va ajuta solicitanții în pregătirea pachetului de documente pentru aplicare la grant.

• Solicitantul în cererea sa va descrie în mod specific în detalii și va justifica:

o lista de echipamente/mașini selectate pentru a fi achiziționate

o alegerea între construirea unui laborator propriu de analiză a solului sau externalizarea serviciilor de testare a solului sau aplicarea ambelor abordări simultan. Solicitantul trebuie să precizeze ce tipuri de analize vor fi efectuate în laboratorul propriu și/sau extern, incluzând atât analize generale ale solului, cât și analize specifice AC (de exemplu, vietățile din sol, materia organică, compactitatea solului, capacitatea de legare a apei, conductivitate electrică, disponibilitatea mineralelor pentru culturi etc.) cu precizarea pentru fiecare tip de analiză dacă se va face în laboratorul intern sau se va externaliza.

o Justificare pentru loturile demonstrative AC și modul în care acestea vor fi utilizate. Loturile demonstrative vor introduce încă de la început cele trei principii de bază ale AC: i) perturbarea minimă a solului (folosirea no-till sau strip-till), ii) culturi de acoperire utilizate; iii) varietatea și asolamentul culturilor. Va fi prezentat un plan clar pentru lotul demonstrativ pentru perioada minimă de 4 ani (sau mai mult), specificând planul de asolament, dimensiunea lotului demonstrativ și lotului martor, persoanele responsabile de gestionarea lotului demonstrativ și abordare față de colectarea datelor.

• Solicitantul va prezenta bugetul pentru activitățile planificate care nu depășește valoarea maximă a grantului pentru fiecare activitate menționată în capitolul 5 din prezentul document finanțat din surse de grant IFAD, cu excepția contribuției propriei a Beneficiarului. În cazul în care bugetul depășește valoarea maximă a grantului IFAD pentru fiecare activitate, solicitantul va specifica sursele de finanțare pentru această diferență.

• Aplicația care nu include toate informațiile și/sau documentele solicitate nu se va califica.

• Părțile vor respecta politicile IFAD după cum urmează:

- Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, disponibilă la www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506;

- Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual, disponibilă la www.ifad.org/anticorruption_policy;

- Politica IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului disponibilă la www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012; și

- Standardele de performanță SECAP disponibile la http://www.ifad.org/en/secap.

• UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul examinării și evaluării cererii de grant.

9. Procedura de solicitare a grantului și debursare (mai multe detalii)

10. Detalii de contact pentru depunerea cererii și clarificări

Cererea se depune la următoarea adresă: 162 bd. Stefan cel Mare si Sfint, of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. Plicul trebuie să conțină următoarele informații: denumirea cererii de propuneri; numele și adresa de contact ale solicitantului, inclusiv numărul de telefon și adresa de e-mail.

Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.md și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.

Vă rugăm să ne informați în scris la adresele de e-mail menționate mai sus cu privire la intenția dumneavoastră de a aplica la această licitație până la 18 septembrie 2023.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de clarificări este 2 octombrie 2023. UCIP IFAD va răspunde solicitărilor de clarificări până la 16 octombrie 2023.