Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Misiunea și funcțiile

Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate. În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului.

 

Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la punctul 6, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Ministerul realizează funcțiile stabilite în următoarele domenii:

1) protecția mediului;

2) schimbări climatice;

3) gestionarea durabilă a resurselor naturale.

 

Funcțiile de bază ale Ministerului sunt:

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la punctul 6 din H.G. Nr. 145 din 25-08-2021 , inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile, mediului academic şi comunității de afaceri;

2) colaborarea, în conformitate cu legislația națională, cu instituții de profil din străinătate în domeniile prevăzute la punctul 6 din H.G. Nr. 145 din 25-08-2021;

3) monitorizarea scorului şi a poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor şi clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice şi elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

4) monitorizarea percepției cetățenilor, societății civile, mediului academic şi agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative şi activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului şi elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

5) monitorizarea calității politicilor publice şi actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă, mediul academic şi sectorul privat;

6) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la punctul 6 din H.G. Nr. 145 din 25-08-2021, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

7) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice şi remise spre examinare;

8) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la punctul 6 din H.G. Nr. 145 din 25-08-2021, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

9) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare din subordine;

10) coordonarea şi monitorizarea activității autorităților administrative şi a serviciilor publice desconcentrate din subordine, precum și a instituțiilor publice în care are calitatea de fondator;

11) exercitarea altor funcții specifice.

 

Ministerul Mediului a fost creat în baza Hotărârii de Guvern Nr. 145 din 25-08-2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului.

 

Lista autorităților administrative din subordinea Ministerului Mediului:

1. Agenția de Mediu

2. Inspectoratul pentru Protecția Mediului

3. Agenția „Moldsilva”

4. Agenția „Apele Moldovei”

5. Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale

6. Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice

 

Lista instituțiilor publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator:

1. Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului

2. Serviciul Hidrometeorologic de Stat