Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Prima ședință a Grupului de lucru interministerial responsabil pentru Raportul național privind starea mediului

Published on: Fri, 11/01/2019 - 09:15
Press Release Type: 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018, una din funcțiile de bază ale acesteia este realizarea monitoringului calității factorilor de mediu, în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova. Totodată, conform Regulamentului sus-menționat, Agenția de Mediu participă la consolidarea sistemului statistic de mediu, a sistemului indicatorilor de mediu și ai dezvoltării durabile și elaborează o dată la patru ani și publică pe pagina web oficială a Agenției Raportul național privind starea mediului în Republica Moldova.

 

În acest sens, Agenția de Mediu, a creat Grupul de lucru interministerial pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului privind starea mediului și a indicatorilor de mediu la nivel naţional, ținînd cont că, în procesul de producere a acestora este vitală cooperarea interinstituțională, pentru obținerea, partajarea și utilizarea datelor și informațiilor de mediu.

 

 

Prin urmare, la data de 30 octombrie 2019 a avut loc prima ședință a Grupului de lucru interministerial, evenimentul convocînd reprezentanți ai 15 instituții publice și experți din domeniul mediului.

Ședința a fost prezidată de dna Iuliana Cantaragiu, secretar de stat în domeniul mediului și resursele naturale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte:

1. Examinarea și aprobarea indicatorilor de mediu naționali, în conformitate cu setul CEE-ONU pentru Raportul Național privind Starea Mediului în Republica Moldova 2015-2018;

2. Identificarea instituțiilor responsabile de prezentarea datelor și evaluarea indicatorilor de mediu;

3. Aprobarea structurii prealabile a Raportului Național privind Starea Mediului în Republica Moldova 2015-2018.

 

 

 

Totodată a fost prezentată membrilor GL informații cu privire la implementarea Sistemului Partajat de Informații de Mediu și Catalogului de Indicatori de Mediu, setul Grupului de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU și instrumentele pentru producerea indicatorilor (Fișe Indicator, tabel xls serii temporale).

Astfel, în perioada următoare, urmează ca instituțiile responsabile de prezentarea datelor și evaluarea indicatorilor de mediu să elaboreze și completeze fişele de evaluare şi specificare pentru fiecare indicator de mediu precum şi tabelele aferente cu datele primare - seriile temporale și să le expedieze către secretarul Grupului de lucru pentru procesarea acestora într-un document unic.

Scopul primei ședințe a GL a fost de a sesiza importanța implicării tuturor actorilor în procesul de elaborare a primului Raport privind starea mediului în Republica Moldova, în baza noilor abordări și recomandări, ce reies din inițiativele proiectului ENI SEIS II East pentru țările din regiunea Parteneriatului Estic.

Amintim că, în cadrul proiectul ENI SEIS II East – punerea în aplicare a principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu, Agenția Europeană de Mediu, UNECE și UNEP asistă țările din regiunea Parteneriatului Estic să eficientizeze

 

 

 

 

procesul de colectare a datelor/informațiilor, raportare și evaluare periodică de mediu, având la bază un set de indicatori de mediu elaborați conform standardelor și formatelor internaționale și agreate de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori și Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu în cadrul CEE-ONU.

O noua abordare pentru modernizarea şi simplificarea colectării, schimbuluişi utilizării datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea şi implementarea politicii de mediu a fost comunicarea Comisiei Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - către un sistem partajat de informaţii referitoare la mediu (SPIM) în anul 2008.

La cea de a 7-a Conferință ministerială „Un Mediu pentru Europa” care a avut loc în anul 2011 la Astana, a fost luată decizia evaluării starii mediului la nivel paneuropean prin instituirea unui proces periodic de evaluare a mediului și dezvoltarea unui sistem de informații de mediu comun (SPIM) în toată regiunea.

La cea de a 8-a Conferință ministerială „Un Mediu pentru Europa”de la Batumi care a avut loc în anul 2016, țările sunt invitate să își continue eforturile în dezvoltarea sistemelor naționale de informații conform SPIM (SEIS) până în 2021.

Actualmente indicatorii de mediu sunt unul dintre instrumentele cheie pentru evaluarea mediului în Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. Indicatori selectați corect, bazați pe suficienți serie de date, care să reflecte principalele tendințe, ajută o descriere a cauzelor și consecințelor mediului, urmărirea progresului implementarea politicii de mediu în țările EECCA și evaluarea eficacității acesteia.

Raportul bazat pe indicatori este vital pentru măsurarea progresului implementării politicilor de mediu și anticipare sau răspuns la anumite problematici la timp.

Raportul privind Starea Mediului este un instrument politic și se elaborează în scopul:

· îmbunătăţirii cunostinţelor despre starea mediului şi modificările lui în timp;

  • evaluării acţiunilor efectuate;
  • elaborării politicilor de mediu;
  • integrării problemelor de mediu în luarea deciziilor;
  • informării publicului despre starea mediului la nivel naţional.

Cadrul normativ, ce stă la baza implementării principiilor și practicilor Sistemului partajat de informații de mediu:

- Convenția Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999;

- Legea nr. 1515 din 16 iunie1993 privind protecţia mediului înconjurător;

- Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;

- Regulamentul privind accesul publicului la informaţia de mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30 decembrie 2016;

- Legea nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale;

- Legea nr.142 din 19 iulie 2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

- Hotărârea Guvernului nr. 700 din 25 august 2014 privind datele guvernamentale deschise;

- Hotărârea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți, ș.a.