Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

H3 Componența parcului de autovehicule pe tipuri de combustibil

H-3- Componenta parcului auto. pe tipuri de combustibil

H3- Componența parcului de autovehicule pe tipuri de combustibil în Republica Moldova (2004-2018)

          Întrebări - cheie:

 • Care este componenta parcului de autovehicule în Republica Moldova și care sunt aspectele dinamicii pe tipurile de combustibil utilizat?
 • Se înregistrează o tendință ascendentă în utilizarea biocombustibililor în vederea reducerii emisiilor poluante în aer?

 

Mesaje - cheie:

 • În perioada 2015 - 2018, numărul total de autovehicule a crescut de la 736600 unități la 872172 ceea ce înseamnă o creștere de 1,2 ori sau cu 15,5% în raport cu anul 2014.
 • În anul 2018, ponderea carburanților folosiți de transportul rutier la nivel național a urcat la 46% pentru benzină, 42% pentru motorină și la 11% pentru celelalte tipuri de combustibil și electricitate.

 

 

Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice

 

Conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, benzina și motorina sunt carburanții de bază utilizați de autovehicule cu motoare cu ardere internă și aprindere prin scânteie sau compresie. Evoluția consumului de benzină este constantă, iar utilizarea motorinei înregistrează o tendință ascendentă, aceasta crescând de la 23% la 42% în perioada anilor 2004-2018.

Transportul continuă să fie sursa principală de poluare a aerului din cauza cantităților mari de hidrocarburi, oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, funingine, benz(a)piren și plumb.

 

 

Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice

 

 

Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice

 

Conform datelor de monitoring referitoare la emisiile de poluanți în aer ale Agenției de Mediu, sectorul transporturilor constituie principala sursă de poluare a aerului. Datele statistice atestă o pondere a emisiilor de poluanți de la sursele mobile (transportul auto) de 93% din totalul emisiilor (anul 2018). Cauza este creșterea seminificativă a numărului unităților de transport – de la 396 mii unități în anul 2004 până la peste 870 mii unități în anul 2018.

În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, conform caruia, 23% din consumul total de energie revin sectorului transporturilor, aceasta fiind bazat aproape în întregime pe combustibilii fosili. Sectorul transporturilor este responsabil pentru cca 25% din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite de la arderea combustibililor.  Emisiile de gaze de ardere de la benzine și motorine sunt mai mari comparativ cu ceilalți carburanți utilizați în transport. Contribuția sectorului transporturilor din Republica Moldova în inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă aproximativ un sfert din emisiile GES. 

 

Specificarea indicatorului

Definiția indicatorului

Indicatorul definește componența parcului de autovehicule pe tipuri de combustibil.

Unitatea de măsură

Numărul de autovehicule în funcție de tipul de combustibil se exprimă de regulă în mii unități (sau unități) și cota fiecărei categorii se exprimă în procente.

Justificarea indicatorului

Acesta este un indicator determinant care arată tendințele în dezvoltarea sectorului de transport și este, de asemenea, un indicator indirect al consumului de combustibil. Indicatorul ajută la înțelegerea evoluției componenței parcului de autovehicule pe tipul de combustibil, ceea ce la rândul său explică tendințele de impact observate al transportului asupra mediului.

 

Sistemele de transport actuale, în special transportul rutier, prezintă amenințări semnificative pentru mediul înconjurător și sănătatea populației. Această problemă este agravată de standardele de mediu slabe ale parcului de autovehicule și de starea precară a infrastructurii rutiere. Este necesar de a îmbunătăți/ridica cota tipurilor de transport care utilizează combustibili ecologici sau mai puțin nocivi, în principal autovehicule electrice și biocombustibili. Promovarea combustibililor cu conținut scăzut/ zero de sulf va duce la scăderea emisiilor poluante provenite din autovehiculele rutiere. Pentru a reduce poluarea mediului înconjurător, și asigurarea securității energetice, este necesara promovarea biocombustibililor.

Referințe

Ghidul pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

https://www.unece.org/env/indicators.html

Contextul politicii de mediu (obiective și ținte)

Nivel național

 • Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, aprobat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014;
 • Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere;
 • Hotărârea Guvernului nr. 414 din 08.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi;
 • Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător;
 • Legea nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive;
 • Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecția aerului atmosferic;
 • Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
 • Legea nr. 29 din 13.02.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei;
 • Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
 • Strategia energetică până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013;
 • Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și Planul de acțiuni, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 30.12.2016;

Obiective naționale

 • Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 prevede promovarea biocombustibililor ca component de amestec pentru combustibilii tradiționali, cel puțin 10% din totalul combustibililor utilizați în anul 2020
 • Strategia de mediu 2014-2023 prevede crearea unui sistem integrat de management al calităţii aerului și reducerea emisiilor totale de poluanţi în aer cu 30% până în anul 2023.
 • Reducerea necondiționată, până în anul 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră, provenite din sectorul transporturi, cu 30% și reducerea de gaze cu efect de seră condiționată până la 40% comparativ cu anul 1990.

Nivel internațional

 • Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei
 • În conformitate cu Programul Pan-European pentru Transport, Sănătate și Mediu, țările Europei de Est, Caucazului si Asiei Centrale (EECAC) trebuie să adopte standardele naționale de calitate a combustibilului și punerea în aplicare a modificărilor necesare în materie de impozitare.
 • Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).
 • Strategia globală de introducere a combustibililor cu conținut scăzut de sulf și a vehiculelor diesel mai curate
 • Strategia UE Energia curate pentru transporturi

Metodologia de calcul al indicatorului (inclusiv descrierea datelor utilizate)   

Datele ar trebui să acopere stocul de autovehicule rutiere, și anume, toate vehiculele înmatriculate într-o țară și autorizate să utilizeze drumurile publice. Datele ar trebui colectate separat pentru fiecare categorie de autovehicule rutiere: autoturisme, autocare, autobuze, troleibuze și camioane. Pentru fiecare categorie, vehiculele pot fi clasificate în funcție de tipul de combustibil utilizat.

Referințe la surse metodice

Ghidul pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

https://www.unece.org/env/indicators.html

Incertitudini

Nu au fost identificate.

Sursa datelor

 • Datele au fost furnizate de Agenția Servicii Publice (Registrul de Stat al Transporturilor) în cadrul activităţilor proiectului ENI SEIS II East

 

Metadate

Topic: Transport   

Cod indicator: H3

Tags: componența parcului de autovehicule, Moldova 

Perioada de referință: 2004-2018

DPSIR:  D – indicator factor impact

Tipologie: indicator descriptiv (tip A)

 

Data

Data publicării: 05.06.2020

Data ultimei actualizări: 23.03.2021

Frecvența de actualizare:  anuală

 

Contact și proprietate

Contact: Agenția de Mediu