Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

În atenția agenților economici

Agenția de Mediu vă informează că se află în proces de implementare a Sistemelor informaționale automatizate „Managementul deșeurilor” și „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”. Cu ajutorul acestor aplicații Agenția de Mediu își propune de a automatiza complet activitatea de colectare a rapoartelor de mediu din partea agenților economici.


În acest context, Vă aducem la cunostință că modul de ținere în evidență și de transmitere a datelor despre deșeuri și gestionarea acestora se face în baza Listei deșeurilor (HG nr. 99 din 30.01.2018) și Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată prin HG nr. 501 din 29.05.2018. Prin aceasta, deținătorii de deșeuri sunt obligați să raporteze anual Agenției de Mediu informații veridice cu privire la cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează/colectează, precum și modul de gestionare a acestora, pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar. 


Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018, producătorii, importatorii de EEE au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor de produse, supuse reglementărilor responsabilității extinse a producătorilor, pînă la inițierea activității de plasare pe piață, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt comercializate EEE în maximum 30 de zile de la atribuire. 


Concomitent, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți (HG nr. 373 din 24.04.2018), agenții economici la care se aplică Regulamentul sunt obligați să raporteze datele privind emisiile și transferul de poluanți pentru anul precedent pînă pe data de 30 aprilie. 


Astfel, avind în vedere că pentru anul 2018 informatia a fost prezentată prin intermediul formularelor statistice, Agenția de Mediu solicită insistent agenților economici, cît de curînd posibil, de a accesa sistemele sus-menționate pe adresele http://siamd.gov.md/https://retp.gov.md/  și a raporta online datele pentru anul 2018. Această procedură va asigura familiarizarea agenților economici cu modul de introducere a datelor prin intermediul acestor aplicații, iar Agenția de Mediu va putea identifica imperfecțiunile sistemului cu scopul înlăturării lor ulterioare.


În același timp, ținem să vă informăm că odată ce activitatea economică generează deșeuri și emisii, ea servește obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu legea, iar agentul economic este obligat să prezinte informații relevante și veridice autorităților competente. În caz contrar, agenții economici care nu se vor conforma prevederilor legale, vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.  
Pentru mai multe informații, accesați pagina http://mediu.gov.md/ sau apelați la numerele de telefoane 022 820 783 și 022 820 792