Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Participarea la evenimentul regional privind datele deschise și e-guvernarea de mediu 5-6 martie 2019, Kiev, Ucraina

Published on: Tue, 03/12/2019 - 14:07
Press Release Type: 

 

În perioada 5 - 6 martie 2019, la invitaţia parvenită din partea Agenției Europene de Mediu, reprezentantul Agenției de Mediu a participat la evenimentul regional privind datele deschise și e-guvernarea de mediu, organizat în cadrul proiectului regional al Comisiei Europene „Punerea în aplicare a principiilor şi practicilor Sistemului Informaţional Comun de Mediu în țările Parteneriatului Estic (ENI-SEIS II EAST)”, care a fost organizat la Kiev, Ucraina.

Reuniunea a fost organizată în scopul:

 • identificării mijloacelor fezabile și practice pentru modernizarea sistemelor informaționale de mediu, creșterea nivelului de accesibilitate a informațiilor de mediu prin intermediul acestora;
 • creării unor legături între persoanele relevante implicate în activitățile de protecție a mediului înconjurător și cele care gestionează datele deschise / e-guvernare și facilitării procesului de colaborare a acestora prin intermediul schimbului de informații și cunoştinţe;
 • prezentării activităților și rezultatelor obținute în procesul de implementare a proiectului ENI SEIS II East pe diverse domenii în contextul aplicării datelor deschise / e-guvernării și bunelor practici legate de implementarea Convenției de la Aarhus și a Protocolului PRTR. Identificarea provocărilor cheie și a acțiunilor pe viitor;
 • informării participanților cu privire la activitățile și inițiativele curente legate de datele deschise realizate în Uniunea Europeană și relevanța lor pentru implementare în țările Parteneriatului Estic;
 • prezentării și discutării concluziilor asupra proiectelor Rapoartelor privind maturitatea datelor deschise, elaborate pentru fiecare din cele 6 țări participante la ENI SEIS II East și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse  pentru a remedia deficiențele identificate  - discuții plenare și în grup;
 • discutării proiectului Foii de parcurs pentru o implementare mai progresivă a datelor deschise de mediu cu intrări și beneficii intersectoriale.

 

Din partea organizatorilor/finanțatorilor la eveniment au participat: conducerea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina – Mycola Kuzio, reprezentantul Comisiei Europene – Angela Bularga, reprezentanții Agenției Europene de Mediu - Stefan Jensen, Galina Georghieva, Daniela Docan, Jean-Nicolas Poussart, reprezentantul secretariatului Convenției Aarhus privind accesul la informația de mediu – Maryna Yanush, precum și reprezentanții companiei PricewaterhouseCoopers.

Delegația Republicii Moldova desemnată pentru participare la eveniment a fost compusă din reprezentanții instituțiilor care gestionează și administrează date, informații și indicatori de mediu precum: reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – Veronica Lopotenco, al Agenției de Mediu – Raisa Leon, al Biroului Național de Statistică – Elena Orlova, al Agenției de Guvernare Electronică – Igor Bercu și al Agenției Naționale de Sănătate Publică – Iurie Pînzaru.

În cadrul reuniunii s-au discutat subiecte privind:

 • accesul la informația de mediu și reglementarea evaluărilor de mediu în contextul e-guvernării și datelor deschise;
 • gestionarea datelor și cunoștințelor despre mediu în statele europene;
 • îmbunătățirea raportării și a schimbului de date: exemple din cadrul proiectului  ENI SEIS II East pentru diferite domenii tematice;
 • date, indicatori și evaluări online - ce sa făcut și ce se utilizează mai des;
 • exemple și practici bune utilizate în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina), dar și în unele țări europene precum Austria, Serbia privind încheierea unor acorduri interinstituționale privind distribuirea și diseminarea informațiilor de mediu și a celor conexe la nivel național;
 • exemple de bune practici privind proiectarea și crearea de portaluri de date deschise pentru publicarea informațiilor și datelor despre mediu (a fost prezentată experiența Republicii Moldova privind crearea și utilizarea portalurilor informaționale: portalul guvernamental al datelor deschise - www.date.gov.md, portalul guvernamental al serviciilor publice - www.servicii.gov.md, interoperabilitatea cu alte servicii electronice guvernamentale cum ar fi: MPass, MSign, MPay și altele.)
 • principalele constatări expuse în proiectele Rapoartelor privind maturitatea datelor deschise, elaborate pentru fiecare din cele 6 țări participante la ENI SEIS II East, Foile de Parcurs propuse pentru fiecare țară în parte privind implementarea politicilor privind datele deschise în domeniul protecției mediului.

 

Informații succinte despre proiectul regionalPunerea în aplicare a principiilor şi practicilor Sistemului Comun de Informatii de Mediu în țările Parteneriatului Estic  (ENI-SEIS II East)

Proiectul regional ENI-SEIS II East are o durată de implementare cuprinsă între anii 2016-2020 și este îndreptat spre întărirea capacităților în țările Parteneriatului Estic în gestionarea informației de mediu. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană, prin Instrumentul Vecinătăţii Estice şi este implementat de către Agenţia Europeană de Mediu în cadrul a 6 țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

Componentele de activitate ale proiectului sunt următoarele:

 1. Producerea de date și statistici de mediu comparabile. Astfel, în proiect se desfășoară activități de producere a 6 indicatori în domeniul calității și cantității apei de suprafață și subterană, 4 indicatori din domeniul calității aerului și indicatorii statistici pentru domeniul deșeurilor municipale. Această componentă prevede și publicarea datelor pe portalurile datelor deschise pentru asigurarea accesibilității informației de mediu.
 2. Managementul datelor și statisticii de mediu – obiectivele în acest domeniu de activitate sunt de a sprijini dezvoltarea capacităților naționale relevante în gestionarea și utilizarea statisticilor de mediu, datelor și informațiilor pentru procesul decizional. În cadrul acestei componente a fost dezvoltat instrumentul soft pentru regiunea Pan-Europeană care asigură compararea indicatorilor de mediu între țările din regiunea menționată și luarea deciziilor privind politicile regionale în acest domeniu. Republica Moldova a participat la testarea acestui instrument soft. 
 3. Indicatorii și evaluările de mediu – componentă în care au loc instruiri privind evaluarea datelor/indicatorilor de mediu și elaborarea Raportului integrat privind starea mediului în baza cerințelor și metodologiei Agenției  Europene de Mediu. La fel, în cadrul acestei componente, țările care au semnat acordul de asociere cu UE (inclusiv Republica Moldova), participă la elaborarea către anul 2020 a Raportului privind starea și previziunile de mediu la nivel european, utilizînd indicatorii dezvoltați la Componenta 1.

La momentul actual implementarea proiectului la nivel național este coordonată de două puncte focale naționale, care pentru indicatorii de mediu – este reprezentantul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, iar pentru indicatorii statistici – este reprezentantul Biroului Național de Statistică.

Ținînd cont de faptul că în perioada de implementare a proiectului a fost creată Agenția de Mediu (HG 549/2018), în responsabilitatea căreia au fost transmise implementarea funcțiilor de realizare a monitoringului calității factorilor de mediu, de asigurare a persoanelor fizice și juridice cu informații privind calitatea mediului, de dezvoltare a sistemului indicatorilor statistici și de mediu, de creare și administrare a sistemelor informaționale și de date în domeniul protecției mediului, de elaborare a  Raportului Național privind starea mediului, funcții ce corespund componentelor proiectelor menționate mai sus, Agenția de Mediu urmează să preia de la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului funcția de coordonare a proiectului la nivel național și să desemneze un punct focal nou responsabil de implementarea proiectului la nivel național. Aceste operaționalizări de asemenea au fost discutate în cadrul Reuniunii de la Kiev.

Concluzii și activități ce urmează a fi întreprinse:

La finalul Reuniunii organizate la nivel regional privind datele deschise și e-guvernarea de mediu, la Kiev, Ucraina au fost trasate următoarele concluzii și activități ce urmează a fi întreprinse de către țările partenere ale proiectului regional ENI-SEIS II EAST, inclusiv de Republica Moldova:

 1. Continuarea activităților de modernizare a sistemelor informaționale de mediu și de asigurare a creșterii nivelului de accesibilitate a informațiilor de mediu prin intermediul acestora. În acest scop, Republica Moldova urmează să organizeze, cu suportul Agenției Europene de Mediu, consultări și discuții publice la nivel național asupra proiectului Foii de Parcurs privind implementarea inițiativelor cu privire la datele deschise de mediu. S-a propus organizarea acestor discuții publice la Chișinău în săptămîna 6-10 mai 2019, dar Republica Moldova va propune schimbarea acestei date ținînd cont de zilele libere oferite cu ocazia sărbătorilor de Paști și de 9 mai;
 2. Organizarea Misiunii experților angajați în cadrul proiectului regional ENI-SEIS II EAST în Republica Moldova în perioada 2-5 aprilie 2019 care vor acorda suport și instruiri pentru elaborarea Raportului național  privind starea mediului către anul 2020;
 3. Preluarea proiectului regional ENI-SEIS II EAST de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în coordonarea Agenției de Mediu și desemnarea Punctului Focal pentru indicatorii de mediu din cadrul Agenției de Mediu. Informarea Agenției Europene de Mediu despre Punctul Focal nou desemnat;
 4. Organizarea de către punctul focal nou desemnat a activităților în cadrul proiectului, participarea cu rapoarte la nivel de țară în cadrul evenimentelor organizate de Agenția Europeană de Mediu pe marginea acestui proiect (în septembrie 2019 – ultima ședință a punctelor focale naționale și în prima jumătate a anului 2020 – evenimentul de închidere a proiectului preconizat a fi desfășurat la Bruxeles);
 5. Urmare a discuțiilor avute cu reprezentantul Agenției de Mediu din Austria referitor la posibilitățile de acordare a suportului în dezvoltarea capacităților instituționale ale Agenției de Mediu din Republica Moldova, acesta a sugerat Agenției să elaboreze și să prezinte  în cadrul Programului Uniunii Europene de Twinning un proiect de twinning privind acordarea suportului în consolidarea capacităților operaționale ale Agenției de Mediu în implementarea politicilor de mediu în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE. Acesta este un instrument, de cooperare administrativă între țările UE și cele candidate sau cele din vecinătatea UE menită să ajute țările beneficiare să dezvolte administrații moderne și eficiente, cu structurile, resursele umane și abilitățile manageriale necesare pentru a implementa Acquis-ul UE. Programul oferă administrațiilor publice din țara beneficiară posibilitatea de a lucra cu omologii lor din statele membre pentru a facilita implementarea legislației.