Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Inițierea procesului de implementare a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”

Published on: Wed, 02/06/2019 - 16:43
Press Release Type: 

          Astăzi, 06.02.2019, colaboratorii Agenției de Mediu a avut loc o întîlnire cu dezvoltatorul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIA „MD”) pentru a se informa cu privire la inițierea procesului de implementare a acestuia, conform cerințelor stipulate în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. SIA „MD” reprezintă un sistem informațional automatizat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11 iulie 2018, destinat acumulării informației privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate, în baza rapoartelor prezentate de către agenții economici participanți la procesul de gestionare a deșeurilor.

Totodată, sistemul efectuează validarea automatizată a conţinutului cererilor expediate de către solicitanţii de autorizaţie și înregistrează automat toate acţiunile efectuate de către utilizatori. SIA „MD” îndeplinește funcția de evidență:

 1. a cererilor de desfășurare a activității de gestionare a deșeurilor și a documentelor anexate la acestea;
 2. a producătorilor de deșeuri, asociațiilor producătorilor care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd și/sau importă produse supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, menționate în art. 12 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
 3. a autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor, conform art. 25 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
 4. a notificărilor pentru transferul deșeurilor, eliberate în corespundere cu art. 64 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
 5. a cantităților de deșeuri formate în procesul producerii, colectării, transportării și tratării, inclusiv deșeurile recuperate sau eliminate, precum și la import, export, tranzit (tipul, volumul, proprietățile și originea deșeurilor, destinaţia acestora, periodicitatea colectării, transportării și procedeele de tratare a deșeurilor);
 6. a demersurilor proprietarilor de deșeuri privind încetarea statutului de deșeuri, în urma efectuării operațiunilor de valorificare;
 7. a datelor despre cantitățile produselor amplasate pe piață, prezentate de producătorii de mărfuri, inclusiv de distribuitori, în privința cărora este valabilă răspunderea extinsă a producătorului;
 8. a datelor despre cantitățile deșeurilor primite și tratate sub aspectul categoriilor de mărfuri, oferite de operatorii sistemelor individuale și colective de colectare a deșeurilor, precum și de stațiile de tratare a deșeurilor, în privința cărora este aplicată răspunderea extinsă a producătorului;
 9. a instituțiilor și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor;
 10. a datelor despre cantitățile, tipurile și metodele de tratare sau eliminare a deșeurilor, despre operațiunile realizate cu acestea, transmise de către instituțiile sau întreprinderile scutite de necesitatea obținerii autorizațiilor pentru activitatea de recuperare și eliminare a deșeurilor;
 11. a depozitelor de deșeuri;
 12. a datelor despre instalațiile de tratare, prelucrare, recuperare și eliminare a deșeurilor și locul amplasării acestora;
 13. a datelor obținute de la operatorii depozitelor de deșeuri despre tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate, despre rezultatele monitorizării privind starea mediului la depozit;
 14. a informației obținute de la operatorii depozitelor despre mărimea mijloacelor pecuniare, colectate de fondul creat pentru asigurarea financiară a eliminării încălcărilor admise în procesul construcției sau apărute în timpul exploatării, ori despre mărimea compensației în cazul accidentelor produse pe depozit;
 15. a datelor obținute de la operatorii stațiilor de prelucrare despre corespunderea normativelor de acumulare și prelucrare a deșeurilor de baterii, acumulatorilor, echipamentelor electrice și electronice, anvelopelor uzate, vehiculelor scoase din uz și ambalajului;
 16. a terenurilor afectate de poluanți organici persistenți.

 

Prin implementarea SIA „MD” se vor atinge următoarele scopuri:

 1. formarea bazei de date unificate standardizate la nivel naţional referitor la datele şi informaţiile privind deşeurile;
 2. evaluarea şi comunicarea riscurilor;
 3. realizarea procedurilor de autorizare, notificare și raportare a deşeurilor reglementate în conformitate cu prevederile directivelor şi regulamentelor UE, Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, transpuse în legislația națională, inclusiv prin Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile;
 4. eficientizarea activității autorităților antrenate în procesul de gestionare a deșeurilor;
 5. schimbul informaţional interministerial și interinstituțional;
 6. dezvoltarea și menținerea Nomenclatorului producătorilor de produse cu responsabilitate extinsă a producătorilor, inclusiv Nomenclatorul producătorilor de echipamente electrice şi electronice (EEE);
 7. accesul publicului la informația privind gestionarea deșeurilor;
 8. generarea rapoartelor privind starea gestionării deșeurilor;
 9. schimbul de informații privind gestionarea deșeurilor cu sistemul informațional al Agenției Europene de Mediu și cu autoritățile de mediu din alte țări.

 

Menționăm, că modul de ținere a evidenței și de transmitere a datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora se face în baza Listei deșeurilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 și Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29 mai 2018. Conform acestora, deținătorii de deșeuri trebuie să raporteze anual Agenției de Mediu cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează/colectează, precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar. Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 7 martie 2018, productorii de EEE au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor responsabilității extinse a producătorilor, pînă la inițierea activității de plasare pe piață, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vîndute EEE în maximum 30 de zile de la atribuire. Menționăm că, la moment are loc testarea procesului de implementare de către Agenția de Mediu a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, care poate fi accesat pe site-ul siamd.gov.md.