Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ghișeul unic la eliberarea actelor permisive în cadrul Agenției de Mediu

Published on: Thu, 12/19/2019 - 10:22
Press Release Type: 

Săptămâna aceasta în cadrul Agenției de Mediu au avut mai multe ședințe referitor la aspectele de organizare și punere în aplicare a ghișeului unic la eliberarea actelor permisive în cadrul Agenției de Mediu.

 

Organizarea activității ghișeului unic de primire a solicitărilor pentru acte permisive și ținerea registrului cererilor și a actelor permisive, se efectuează prin separarea de funcția de ținere a corespondenței generale.

 

În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de Mediu eliberează 15 tipuri de acte permisive și este implicată la eliberarea altor 5 tipuri de acte permisive de către alte autorități prin prezentarea avizelor, coordonărilor corespunzătoare. Este a doua autoritate administrativă emitentă de acte permisive după numărul de acte permisive eliberate, după Agenția Servicii Publice.

 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Ghişeul unic este un mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive.

 

Necesitatea ghișeului de gestionare și eliberare a actelor permisive este generată de complexitatea actuală a procesului de eliberare a actelor permisive, ceea ce creează o povară semnificativă pentru antreprenori la obținerea acestora. Procesul de eliberare a actelor permisive este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă; procedurile de eliberare a actelor permisive nu sînt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces de eliberare a actelor permisive.

 

 

 

Autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sînt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghişeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic.

 

La solicitarea actului permisiv, solicitantul are dreptul să declare informația necesară în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 /2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător.

 

Ghişeul unic se consideră instituit atunci cînd procedurile de recepţionare şi de examinare a informaţiei, precum şi structura instituţională sînt modificate şi administrate astfel încît solicitantul: a) să poată efectua o singură vizită pentru obţinerea unui act permisiv de la o autoritate, în afara vizitei finale de recepţionare a actului; b) să depună şi să recepţioneze informaţia necesară acordării actului permisiv într-un singur punct (în spaţiu geografic şi/sau în spaţiu electronic).

 

Totodată, mecanismul ghişeului unic trebuie să fie opţional pentru solicitant, fiind păstrat pe cît este posibil accesul lui la procedurile reglementate de cadrul legal anterior instituirii ghişeului.

 

Sistemul informational automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 550/2018 reprezintă un singur sistem informațional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare și schimb de informații între autoritățile publice implicate în eliberarea actelor permisive. SIA GEAP reprezintă un Ghișeu unic de eliberare a actelor permisive, care integrează cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive.

 

SIA GEAP servește drept punct central pentru interconectarea autorităților publice și coordonarea activităților lor, astfel ca instituțiile să poată face schimb de informații pentru a minimiza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii actelor permisive.

 

Sistemul prevede ținerea Registrului actelor permisive al Republicii Moldova, care, conform Hotărârii Guvernului nr. 551/2018 este un registru de stat departamental, care se ține pentru a înregistra actele permisive și pentru a asigura consultarea și obținerea extraselor din acesta de către autoritățile publice, persoanele fizice și agenții economici din Republica Moldova.

 

SIA GEAP va pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele servicii: 1) în domeniul actelor permisive: a) obţinerea actelor permisive prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md; b) asigurarea accesului la toate informaţiile necesare pentru obţinerea actelor permisive; c) depunerea online a cererii pentru obţinerea actelor permisive; d) depunerea online a cererii pentru obţinerea documentelor necesare pentru actele permisive; e) achitarea online a taxelor pentru obţinerea actelor permisive; f) schimbul electronic de informaţii legate de actele permisive între autorităţi şi sistemele lor TI; g) semnarea electronică a documentelor.

 

La moment, prin intermediul SIA GEAP, Agenția de Mediu eliberează 15 tipuri de acte permisive și este a doua autoritate administrativă emitentă de acte permisive după numărul de acte permisive eliberate, după Agenția Servicii Publice.

 

Lista actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu

 

Acord pentru exportul de animale sălbatice

Acord pentru exportul de plante

Acord pentru importul de animale sălbatice și/sau de plante

Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)

Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi)

Permis/certificat CITES

Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor

Autorizație pentru exportul/ tranzitul deșeurilor

Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin asemenea substanțe

Acord de mediu

Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei

Autorizaţie pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Aviz al expertizei ecologice de stat

Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial

 

Acte emise de alte autorități la care Agenția de Mediu este implicată

Certificat de urbanism pentru proiectare

Autorizație de construire

Autorizaţie de desfiinţare

Autorizaţie de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

În contextul celor menționate, Agenția de Mediu a întreprins toate activitățile necesare pentru punerea în aplicare a ghișeului unic de gestionare și eliberare a actelor permisive, conform activităților planificate în planul de acțiuni și conform graficului agreat cu dezvoltatorii sistemului, și începînd cu luna ianuarie 2020 acest ghișeu va fi aplicat integral la eliberarea actelor permisive.

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Acte%20permisive%20AM.pdf

https://actpermisiv.gov.md/#/home