Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Agenția de Mediu va beneficia de suport consultativ în vederea punerii în aplicare și consolidării sistemului național de monitorizare și raportare (SNMR) a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Published on: Tue, 12/17/2019 - 15:18
Press Release Type: 

Agenția de Mediu va beneficia de suport consultativ în vederea punerii în aplicare și consolidării sistemului național de monitorizare și raportare (SNMR) a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Pe data de 16 decembrie 2019 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Atelierul național consultativ privind consolidarea sistemului național de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor gazelor cu efect de seră în conformitate cu cadrul de reglementare cu nivel înalt de transparență pentru acțiuni și suport al Acordului de la Paris.

În cadrul Atelierului s-a discutat despre acțiunile care urmează a fi întreprinse de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția de Mediu pentru a asigura funcționalitatea SMRV în vederea acumulării datelor necesare pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice în cadrul Convenției ONU privind Schimbările Climatice (CONUSC) și a Acordului de la Paris, tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

 

 

În decembrie 2015, în cadrul celei de-a 21-a Conferință a Părților CONUSC, care s-a desfășurat la Paris, a fost aprobat și înaintat pentru semnare și ratificare un nou tratat internațional, care preia activitățile Protocolului de la Kyoto, care a fost numit Acordul de la Paris al Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice. Acordul urmărește să consolideze răspunsul global la amenințarea schimbărilor climatice în contextul dezvoltării durabile și a eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii până la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, sporind capacitatea de adaptare la impactul schimbărilor climatice. Tot în cadrul Conferinței Republica Moldova și-a prezentat obiectivele ambițioase privind reducerea emisiilor de GES pînă în 2030, exprimate în contribuția națională determinată intenționată (INDC). Conform acesteia Republica Moldova s-a angajat să atingă ținta necondiționată de reducere a emisiilor de GES pînă în anul 2030 cu 64-67%, comparativ cu nivelul anului de referință 1990, prin implementarea acțiunilor de dezvoltare economică cu emisii reduse.

În scopul monitorizării și raportării către CONUSC a nivelului de atingere a acestei ținte, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră
și altor informații relevante pentru schimbările climatice, potrivit căreia Agenția de Mediu:

1) asigură organizarea și funcționarea SNMR;

2) stabilește, coordonează cu autoritățile și instituțiile responsabile care fac parte din SNMR și aprobă anual formatul chestionarelor de raportare;

3) estimează emisiile antropice din surse și reținerile prin sechestrare de către absorbanți a tuturor gazelor cu efect de seră în conformitate cu deciziile adoptate în temeiul CONUSC și al Acordului de la Paris;

4) elaborează periodic:

a) inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în baza acestuia raportul național de inventariere (o dată la doi ani);

b) raportul bienal actualizat (o dată la doi ani);

c) comunicarea națională (o dată la patru ani);

5) furnizează către MADRM informațiile necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare în cadrul CONUSC și al Acordului de la Paris.

Pentru a asigura punerea în aplicare a acestui sistem este necesar de a crea un cadru instituțional adecvat cu stabilirea/delegarea responsabilităților între instituțiile implicate în procesul de raportare și de a consolida capacitățile Agenției de Mediu în acest sens.

Respectiv, proiectul Uniunii Europene „EU4Climate” cu un buget total de 8,8 mln. Euro, care se implementează în 6 țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina ) în perioada 2019-2022, va acorda suportul necesar Republicii Moldova la consolidarea cadrului de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră și în special la modificarea cadrului normativ în vigoare în acest domeniu, la organizarea unor vizite de studiu la agenții de mediu similare din UE în vederea schimbului de experiență și la instituirea și punerea în aplicare a cadrului instituțional de monitorizare și raportare a emisiilor de GES.