Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Experţii Băncii Mondiale la MERN

Pe data de 11 septembrie, la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a aflat în vizită de lucru un grup de experţi ai Băncii Mondiale.

         Ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov şi viceministrul Ion Apostol au informat oaspeţii despre priorităţile actuale ale protecţiei mediului  în ţara noastră în contextul hazardurilor naturale din vara aceasta.

         Discuţiile s-au axat pe extinderea posibilităţilor de colaborare în domeniul protecţiei mediului şi examinarea posibilităţilor de atragere a investiţiilor pentru  implementarea proiectelor de dezvoltare a tehnologiilor nonpoluante în ţara noastră; dezvoltarea noilor proiecte în cadrul Acordului existent de cumpărare-vînzare a reducerilor de emisii; dezvoltarea noilor proiecte cu finanţarea de carbon (în baza posibilelor noi finanţări din partea Guvernului Japonez, SIDA şi al BM); activitatea posibilă a Unităţii Finanţării de Carbon în calitate de coordonator al Programului Regional de Eficienţă Energetică în Sectorul de Apă şi Canalizare, cu participarea proiectelor din domeniu din Azerbaijan, Belarus şi Moldova.

         S-a specificat necesitatea implementării proiectelor legate de reducerea emisiilor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

Prezentarea rezultatelor proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”

La 11 septembrie curent la Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avut loc şedinţa de prezentare a rezultatelor implementării proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”.

Proiectul a fost realizat în conformitate cu Memorandumul dintre Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Cehia.

La şedinţa de prezentare a rezultatelor proiectului din partea Republicii Moldova au participat ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat Valeriu Cazac, consilierul Ambasadei Cehiei Pavel Klima, directorul companiei AQUATEST Vladimir Kolaja, managerul proiectului Helena Ptackova. Costul proiectului se estimează la valoarea de cca 300000 euro.

         În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

-          studiul de cunoaştere a terenului;

-          colectarea caracteristicilor hidrografice şi hidrologice;

-          determinarea locurilor potrivite pentru amplasarea a 5 secţiuni hidrometrice (r.Răut – postul hidrologic (p/h) Teleneşti, p/h Bălţi, p/h Jeloboc; r.Cubolta – p/h Cubolta; r.Căinar – p/h Sevirova).

Proiectul a fost realizat cu concursul Companiei cehe „AQUATEST” care a demonstrat o înaltă pregătire a specialiştilor săi în domeniul vizat.

În urma realizării proiectului Serviciul Hidrometeorologic de Stat a reuşit să automatizeze reţeaua de monitoring în bazinul rîului Răut, care va servi drept model pentru modernizarea întregii reţele de monitoring hidrologic din Republica Moldova.

     Viiturile din lunile iulie-august 2008 în bazinele rîurilor Nistru şi Prut au demonstrat necesitatea modernizării reţelei de monitoring hidrologic cu staţii automate care funcţionează în regim on-line, fapt ce va contribui la prevenirea situaţiilor critice.

         Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al RM va continua împreună cu Ministerul Mediului al Republicii Cehia activităţile de soluţionare a mai multor probleme de mediu.

Participarea dnei ministru V.Ivanov la Şedinţa Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al OECD

Ivanov2Doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat în calitate de co-preşedinte al Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) la şedinţa ordinară a acestuia, care s-a desfăşurat la Paris, Franţa, la 05.09.08. Scopul principal al întrunirii a fost evaluarea progresului realizat în implementarea Programului de lucru al GSL în domeniul protecţiei mediului pe anul 2008.

În cadrul şedinţei a fost aprobat bugetul şi Programul de lucru pe anul 2009 şi  a fost pusă în  discuţie reforma procesului „Un Mediu pentru Europa”.

Activităţile OECD pentru anul 2008 sunt axate pe realizarea unor acţiuni, care sunt prioritare şi pentru ţara noastră:

- soluţionarea problemelor aprovizionării populaţiei rurale şi urbane cu apă potabilă în contextul managementului integrat al resurselor acvatice;

- reforma politicii de mediu, în special, consolidarea capacităţilor instituţiilor de protecţie a mediului;

- implementarea noilor instrumente ale politicii de mediu.

Importanţa  participării la această şedinţă este legată de faptul că Republica Moldova este co-preşedinte al Biroului GSL din partea Ţărilor Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală(EECAC), ca reprezentant ales din cadrul membrilor Ţărilor EECAC pentru promovarea intereselor politicii de mediu la nivel guvernamental în OECD.

 Cu suportul OECD în Republica Moldova au fost implementate un şir de proiecte în domeniul aproximării legislaţiei naţionale în domeniul mediului la Directivele Uniunii Europene şi elaborate noi standarde de calitate a apelor de suprafaţă.

Dna ministru V.Ivanov, în calitate de co-preşedinte al Biroului, a  prezentat în cadrul şedinţei noi propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului.    

Şedinţă de lucru la minister

După o scurtă vacanţă, doamna ministru Violeta Ivanov, a convocat o şedinţă de lucru cu conducătorii instituţiilor din subordine.

În cadrul şedinţei au fost prezentate ample informaţii despre activitatea instituţiilor implicate în lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. Situaţie hidrologică încordată se menţine doar în zona lacurilor Beleu şi Manta, amplasate în lunca Prutului Inferior. În celelalte zone afectate de inundaţii se lucrează intens asupra lichidării consecinţelor.

Echipele specializate ale ÎS „Expediţia Hidrogeologică a Moldovei” au finalizat lucrările de inventariere a sondelor arteziene care au fost inundate. În total au fost supuse inventarierii 394 fîntîni arteziene, 9 au fost deja restabilite, alte 11 urmează a fi restabilite în regim de urgenţă.

În legătură cu calamitatea şi-au schimbat regimul de activitate şi laboratoarele specializate ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratului Ecologic de Stat, antrenate în prelevarea probelor, efectuarea analizelor şi informarea permanentă a factorilor decizionali privind calitatea apelor şi solurilor. Cu toate că laboratoarele au făcut faţă lucrurilor chiar şi în aceste condiţii complicate de activitate, se impune dotarea lor cu utilaj performant care ar permite efectuarea analizelor şi obţinerea cît mai operativă a rezultatelor. În acelaşi context se înscrie şi necesitatea restabilirii şi repunerii în funcţie a laboratoarelor specializate, amplasate la intrarea rîurilor Nistru şi Prut pe teritoriul Moldovei. 

La acest capitol doamna ministru a solicitat respectarea cu stricteţe a termenelor şi îndeplinirea întocmai a Planului de măsuri privind lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.

Şefii de direcţii au informat despre implementarea, promovarea sau elaborarea unor noi acte normative. Se discută aprins în jurul Legii nr.173 din 10 iulie 2008 cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Ţinînd cont de propunerile agenţilor economici privind necesitatea diferenţierii  taxelor, dar şi de experienţa acumulată în domeniu, Ministerul va elabora un act normativ prin care vor fi precizate tipurile de ambalaj din plastic, pentru care va fi percepută taxa respectivă.

În prezent se lucrează intens asupra proiectului Cadastrului regnului vegetal, se află în stadiul de avizare proiectul Codului subsolului şi al Legii privind gestionarea deşeurilor. Conducătoarea autorităţii de mediu a insistat asupra urgentării activităţilor de promovare a acestor acte legislative şi normative.

Seminar de prezentare a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice

SeminarMinisterul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul Oficiului Management Durabil POP a organizat la 14-15 august 2008 seminarul de prezentare a variantei de lucru a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Elaborarea Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice a fost recunoscută în cadrul rezultatelor Conferinţei Internaţionale de Management al Substanţelor Chimice din Dubai ca o activitate-cheie pentru susţinerea implementării Abordări Strategice  pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice - SAICM.

Profilul Naţional a fost elaborat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii UNITAR pentru pregătirea Profilului Naţional pentru evaluarea Infrastructurii Naţionale de Management a Substanţelor Chimice.

La pregătirea profilului au participat activ reprezentanţi ai ministerelor de ramură, ai agenţiilor de cercetare, reprezentanţi ai industriei şi societăţii civile.

Profilul Naţional de Management al substanţelor chimice (NPCM) va servi drept document naţional de referinţă despre infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

În comun cu activităţile desfăşurate anterior în ţară, Profilul Naţional de Management al Substanţelor Chimice va contribuila Evaluarea CapacităţilorNaţionale pentru implementarea Abordării Strategice şi la efectuarea identificării punctelor forte şi slabe, neajunsurilor şi necesităţilor prioritare în definitivarea activităţilor naţionale şi a asistenţei tehnice externe în domeniul dat.

Profilul Naţional va fi definitivat şi coordonat cu autorităţile publice centrale pe parcursul lunii septembrie ca ulterior sa fie prezentat Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu. 

Rezultatele inventarierii fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii

DSC03058În conformitate cu Planul de acţiuni al Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, specialiştii Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” au efectuat inventarierea fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii şi au prezentat propuneri pentru Graficul efectuării lucrărilor de restabilire (curăţare, reparaţie, dezinfectare), conservare sau lichidare a acestora. La întocmirea Graficului s-a ţinut cont şi de  accesibilitatea sondelor pentru unităţile de tehnică specializată în zonele respective.

Cu toate că în zonele inferioare ale bazinelor rîurilor Nistru şi Prut procesul de inventariere a fost complicat din cauza retragerii lente a apelor, în perioada 7-15 august au fost inventariate 394 fîntîni arteziene.

La moment, cu forţele Întreprinderii de Stat „EHGeoM” şi agenţilor economici (în cazul cînd sondele le aparţin) au fost restabilite 9 sonde.

11 sonde au rămas a fi restabilite (curăţate, reparate şi dezinfectate) în ordine prioritară, pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă.

Pentru a evita o eventuală poluare a rezervelor de apă subterane 140 sonde vor fi tamponate.

Vor fi restabilite 5 sonde ale Reţelei regimului de stat destinate pentru  supravegherea calităţii şi volumului rezervelor apelor subterane.

Efectuarea lucrărilor de inventariere au fost executate cu susţinerea financiară a  Fondului Ecologic Naţional, care va finanţa şi lucrările de restabilire a sondelor publice afectate de inundaţii, pentru a relua aprovizionarea cu apă a populaţiei în termeni cît mai restrînşi.

Vizita de lucru a dlui viceministru Ion Apostol în teritoriu

DSC03062În conformitate cu Planul de măsuri privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor, dl Ion Apostol, viceministru el ecologiei şi resurselor naturale, s-a deplasat în teritoriu în scopul coordonării activităţii specialiştilor Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM”, care efectuează inventarierea sondelor amplasate în zonele afectate de inundaţii sau au conexiune cu acestea.

Grupurile de inventariere ale „EHGeoM”, formate din specialişti hidrogeologi şi geologi, au ca scop determinarea stării şi gradului de poluare al sondelor şi elaborarea recomandărilor privind restabilirea, conservarea sau tamponarea lor.

Au fost efectuate corectări în graficul efectuării lucrărilor, prioritate acordîndu-se sondelor ce pot fi restabilite şi folosite. Acestea, în primul rînd sunt curăţite, reparate şi dezinfectate, pentru a urgenta reluarea aprovizionării populaţiei din zonă cu apă potabilă. Curăţirea sondelor se efectuează de către echipele tehnice ale Expediţiei Hidrogeologice, care utilizează unităţile de tehnică specializată URB-2,5 A. Restul sondelor vor fi conservate sau tamponate pentru a evita poluarea straturilor acvifere de mare adîncime.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2961684