Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Participarea delegaţiei Republicii Moldova la lucrările celei de a 52-ua Conferinţă Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică

Viena3Dl. Ion Apostol, Viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale a condus delegaţia Republicii Moldova în cadrul lucrărilor celei de a 52-ua Conferinţă Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) care s-a desfăşurat în perioada 29 septembrie - 4 octombrie 2008 la Viena, Austria.

Pe parcursul şedinţei plenare  delegaţia Republicii Moldova s-a alineat la declaraţia Uniunii Europene prezentată de către reprezentantul Franţei şi a participat în calitate de coautor la încă 4 rezoluţii importante pentru regiunea europeană.

Paralel cu sesiunile plenare, au avut loc şi un şir de întruniri tematice regionale şi bilaterale, în cadrul cărora s-a discutat starea implementării tratatelor internaţionale de profil la care Republica Moldova este parte.

A fost înalt apreciat faptul aderării ţării noastre la unele noi convenţii internaţionale de profil, aderarea la amendamentele la Convenţia cu privire la protecţia fizică a materialului nuclear, baza de date AIEA privitor la traficul ilicit a materialelor nucleare, alinierea cadrului normativ naţional la standardele internaţionale în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare. A fost înalt apreciat şi faptul prezentării, de către ţara noastră a raportului iniţial despre materialele nucleare, în cadrul tratatelor de neproliferare.

A fost discutată starea implementării Planului de Suport Integrat al Securităţii Nucleare (INSSP) întocmit de către experţii AIEA şi experţii din diferite organe de resort din Moldova. La acest capitol a fost solicitat un suport tehnic pentru îmbunătăţirea sistemului de securitate a punctului de recondiţionare a deşeurilor radioactive, care va fi acordat în 2009 după o evaluare preventivă a necesităţilor în teren de către experţii AIEA. La întrunire s-a mai convenit că întru implementarea INSSP, în anul 2009 la Chişinău va fi organizat un curs de instruire naţional şi un atelier de lucru regional, la care AIEA v-a aduce echipament de detecţie în sumă de cca. 80 mii dolari SUA, care ulterior fa fi transmis autorităţilor moldave.

Viena1La întrunirea bilaterală cu reprezentanţii secţiei Europa a Departamentului Cooperare Tehnică s-a abordat starea implementării proiectelor naţionale în derulare, precum şi proiectele naţionale prezentate pentru implementarea în următorul ciclu trianual 2009-2012. Conform estimărilor reprezentanţilor AIEA proiectele naţionale în derulare din Republica Moldova se implementează calitativ, la timp şi cu rezultate bune.

A fost negociată necesitatea aprobării a 3 proiecte naţionale pentru următorul ciclu trianual după cum urmează:

- MOL2007001 Fortificarea laboratorului de medicină nucleară a Institutului Oncologic al Ministerului Sănătăţii;

- MOL2007002 Crearea laboratorului tehnologic al Centrului de Tehnologii Ionizante al Academiei de Ştiinţe;

- MOL2007003 Consolidarea secţiei de recondiţionare a deşeurilor radioactive solide a Obiectelor Speciale 5101, 5102 ale SPCSE al Ministerului Afacerilor Interne.

Costul total al asistenţei tehnice acordate de către AIEA Republicii Moldova numai în cadrul a trei proiecte naţionale va fi de 1.62 mln. Dolari SUA.

Moldova va mai beneficia din participarea la 11 proiecte regionale.

Urmare a participării delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa Generală AIEA va fi precizat planului de măsuri al Agenţiei de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a MERN şi a altor instituţii relevante din ţară. 

Ora ecologică în şcolile ţării

La 30 septembrie curent, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale de comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului a organizat o oră ecologică cu genericul „Fenomenele naturale extreme în  Republica Moldova. Influenţa hazardurilor naturale asupra mediului”

În cadrul acestei ore organizate în toate instituţiile de învăţămînt din republică au fost puse în discuţie problemele ce ţin de frecvenţa acestor fenomene extreme şi comportamentul membrilor societăţii în cazurile respective.

La orele ecologice au participat de rînd cu pedagogii specialişti ai MERN şi subdiviziunilor sale, reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, care au relatat despre impactul calamităţilor naturale asupra mediului şi economiei ţării.

În cadrul orei ecologice, audienţii au avut posibilitatea să afle date concrete privind diversele calamităţi care au avut loc pe teritoriul Moldovei pe parcursul a ultimilor ani, şi îndeosebi a inundaţiilor care au afectat mai multe regiuni ale ţării în vara anului 2008.

Dialog Politic Naţional

DialogLa 24 septembrie anul curent, Ministerul Ecologiei şi Resursele Naturale,  în comun cu Comisia Economică pentru Europa, a organizat un Dialog Politic Naţional la care au participat reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor interesate în promovarea managementului integrat al apelor din Republica Moldova.  Participanţii la Seminar: reprezentanţi ai Comisiei Europeane, ai Biroului de cooperare a Elveţiei cu Moldova, ai proiectului TACIS „ Cooperarea în Bazinul Mării Negre”, ai REC Moldova  au fost salutaţi de către dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a deschis lucrările seminarului.

Scopul Seminarului  a fost de a  analiza în comun cu organele  interesate, la nivel naţional,  activităţile întreprinse de instituţiile şi ministerele de resort (Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Agenţia „Apele Moldovei”, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Organizaţiile neguvernamentale) pentru implementarea Iniţiativei UE privind apa şi a altor scopuri milenare.

În cadrul Seminarului au fost discutate probleme ţin de unele aspecte  ale Directivei UE privind apa, inclusiv:

-       Examinarea noii Legi a apelor, în contextul organizării managementului pe bazine hidrografice şi rolul Comitetelor bazinale.

-       Directiva UE privind apele uzate urbane şi implementarea ei în Moldova.

La seminar au fost prezentate activităţile preconizate pentru perioada 2009-2015 în scopul implementării de către instituţiile relevante a  Protocolului  „Apă şi Sănătate”.

În cadrul discuţiilor au fost abordate probleme ce ţin de managementul râurilor mici, care sunt puternic poluate de agenţii economici, de rolul  autorităţilor în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au  fost prezentate bunele practici ale altor state în managementul apelor.

Oaspeţii au apreciat  activităţile de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul apelor la cea a UE. A fost recomandată continuarea conlucrării în comun cu cei interesaţi în soluţionarea problemelor ce ţin de “Protocolul Apă şi Sănătate”, implementarea Directivei privind apele uzate urbane, şi a Directivei-cadru Apă, întru îmbunătăţirea stării mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

Şedinţă de lucru la Goteşti, Cantemir

Gotesti2Recent Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a convocat o şedinţă de lucru în satul Goteşti, raionul Cantemir, cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Consiliului raional Cantemir şi primăriei  satului Goteşti, cu privire la eroziunile de teren din această localitate. Şedinţa a fost condusă de dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale.

Grupul de lucru a constatat  că în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 08.05.2008, sunt preconizate pentru anii 2008-2011 lucrări hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Goteşti în sumă de 3 000 000 lei, din care 400 000 vor fi valorificate în 2008 de către Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor, Leova.

Prima etapă a proiectului de execuţie este elaborat de Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor. Pentru finanţarea lucrărilor de proiectare au fost alocate din bugetul de stat 100000 lei în anul 2008, iar pentru 2009 sunt prevăzute încă 150000 lei.

O parte din terenurile pe care se preconizează să fie efectuate lucrările hidrotehnice antierozionale, sunt deţinute de cetăţeni cu drept de proprietate privată, ceea ce la moment constituie principalul impediment pentru continuarea  lucrărilor.

Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional a aprobat primăriei satului Goteşti un grant în valoare de 466908 lei pentru efectuarea lucrărilor de stopare a proceselor erozionale.

La finele şedinţei a fost întocmit un plan de activitate, care va permite continuarea şi definitivarea lucrărilor hidrotehnice antierozionale, cu indicarea instituţiilor responsabile.

Darea în exploatare a instalaţiei de obţinere a gazelor biologice

Tintareni2La 25 septembrie 2008, la Ţînţăreni, Raionul Anenii Noi a avut loc ceremonia de dare în exploatare a instalaţiei de obţinere a gazelor biologice şi producere a energiei electrice la rampa de deşeuri menajere solide a municipiului Chişinău, la care a participat Vladimir Voronin, Preşedintele republicii Moldova, Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, conducători ai autorităţilor publice locale.

Darea în exploatare a acestei instalaţii de captare a gazelor biologice în scopul producerii energiei electrice constituie prima etapă a unuia din cele 5 Proiecte pe care Republica Moldova le va realiza în următorii 10 ani în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante (MDN) a Protocolului de la Kyoto a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este autoritatea publică centrală responsabilă de realizarea prevederilor Convenţiei la nivel naţional.

Proiectul „Captarea biogazului şi producerea energiei electrice la rampa de deşeuri menajere solide de la Ţînţăreni, raionul Anenii-Noi, Republica Moldova” este implementat de către ÎM Biogas Inter SRL. Obiectivul Proiectului este în corespundere cu cerinţele MDN şi se axează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care se produc la acest poligon, prin utilizarea acestora în calitate de combustibil pentru o centrală electrică (CE) cu capacitatea de circa 2,0 MW. Astfel, în rezultatul utilizării metanului, care se produce la acest poligon în rezultatul descompunerii deşeurilor stocate şi care pînă acum nu era utilizat şi se emitea în atmosferă, va fi produsă energie electrică care va fi distribuită în reţea. În rezultatul comercializării volumului de emisii de gaze cu efect de seră (în cazul dat metan) redus în cadrul acestui Proiect se preconizează a obţine anual un beneficiu de circa 1 milion Euro. Prin aceasta se planifică a recupera toate cheltuielile suportate pentru procurarea şi întreţinerea echipamentului din cadrul Proiectului în cel mult trei ani. Perioada totală de implementare a Proiectului este 10 ani. Pe parcursul acestei perioade se preconizează a reduce circa 800 mii tone de gaze cu efect de seră.

Ora ecologică

La 30 septembrie 2008,  în instituţiile de învăţămînt din republică se va desfăşura Ora ecologică cu genericul „Fenomene naturale extreme în Republica Moldova. Influenţa hazardurilor naturale aspra mediului”. Materialul informativ este publicat în ziarul „Făclia” din 20.09.08 şi poate fi accesat la adresa Activitatea Ministerului Mediului.

Accesul la informaţia de mediu în contextul Zilelor Dreptului de a Şti

La 22.09.08, cu ocazia Zilelor dreptului de a şti, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat la conferinţa anuală „Accesul la informaţie, legislaţie, realitate, perspective” organizată de către Guvernul Republicii Moldova, Centrul „Acces-Info”, „Open Society Institute” din Budapesta şi Fundaţia „Soros – Moldova”.

         La conferinţă au participat şi prezentat comunicări un şir de conducători ai autorităţilor centrale, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ce activează în domeniul accesului la informaţie. În luarea sa de cuvînt dna Violeta Ivanov a subliniat necesitatea aprofundării asigurării transparenţei în activitatea cotidiană a ministerelor şi departamentelor. La MERN, după cum a menţionat dna V.Ivanov, graţia specificului activităţii, accentul e pus pe conştientizarea de către fiecare cetăţean a necesităţii asigurării protecţiei mediului înconjurător.

         Practic, în toate cele circa 30 de legi de mediu au fost incluse compartimente sau articole care prevăd asigurarea accesului persoanelor fizice şi asociaţiilor obşteşti la informaţia ecologică.

         Ministerul a iniţiat procedura de semnare şi ratificare a Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului şi va fi gazda celei de-a patra conferinţă a ţărilor semnatare ale convenţiei, care va avea loc în 2011.

         Conform prevederilor convenţiei, dar şi a legislaţiei naţionale:

•      Ministerul şi subdiviziunile informează în permanenţă publicul despre  activitatea cotidiană prin intermediul mijloacelor audiovizualului, presei scrise, seminarelor, conferinţelor de presă, briefingurilor, plasării materialelor în pagina web www.mediu.gov.md . În acest scop au fost contractate relaţii cu Compania publică „TELE RADIO MOLDOVA”, care pune pe post emisiunile radiofonice „Eco tera” (săptămînal) şi emisiunea televizată „Tera vita” (o dată în două săptămîni).

•      Conducerea, colaboratorii MERN acordă în permanenţă interviuri radio, TV cu diverse tematici. Practic săptămînal la minister se organizează conferinţe de presă.

•      Informaţii privind activitatea ministerului şi subdiviziunilor se publică în ediţiile periodice „Moldova Suverană”, „Nezavisimaia Moldova”, „Natura”, „Făclia”, „Noi”, „Alunelul”, „Florile Dalbe” ş. a. Ministerul dispune de o publicaţie proprie „Mediul ambiant”. În scopul încurajării activităţilor de mediatizare anual, cu ocazia Zilei mondiale a mediului se efectuează totalurile concursului pentru cele mai bune publicaţii de mediu.

•      Concursurile naţionale “Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate”, “Un rîu curat de la sat la sat”, alte campanii şi acţiuni anuale (“În oraş fără automobilul meu!”, “Un arbore pentru dăinuirea noastră”) se mediatizează pe larg în presă.

•      În baza Legii cu privire la protecţia mediului înconjurător (1993), MERN elaborează şi publică anual Raportul privind starea mediului din ţară. Totodată acesta este plasat şi pe pagina web a MERN.

•      Rezultatele monitorizării şi colectării datelor sunt raportate organelor de decizie şi sunt puse la dispoziţia publicului larg şi a comunităţii internaţionale, sub diferite forme:

•      Buletine zilnice, lunare,  privind calitatea  factorilor de mediu;

•      Rapoarte anuale privind calitatea aerului, apei şi solului;

•      Cadastrul Apelor (anual, în comun cu “Apele Moldovei” şi “AGeoM”).

În anul 2000 Ministerul a creat Centrul Informaţional de Mediu, accesibil publicului larg. Centrul administrează o bibliotecă cu materiale în domeniul mediului, găzduieşte mese rotunde, conferinţe de presă, briefinguri şi alte evenimente de informare.

Ministerul planifică să promoveze crearea centrelor Aarhus locale pentru a asigura accesul publicului la informaţia de mediu. Un centru pilot a fost deja deschis şi funcţionează cu succes în centrul raional Ştefan Vodă. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2948899