Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Întrunire regională în cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Intrunire regionalaÎn perioada 17-19 noiembrie 2008 a avut loc cea de-a II-a Întrunire regională a managerilor şi coordonatorilor din ţările participante la Programul de asistenţă oferit de Comisia de Reglementări Nucleare (CRN) din SUA, privind stabilirea reglementării şi controlului surselor de radiaţii ionizante. Întrunirea a fost deschisă de către dl Ion Apostol, Viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale.

În cadrul întrunirii participanţi din 10 ţări (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam şi Moldova), beneficiari ai programului, au prezentat rezultatele elaborării şi implementării sistemului de măsuri, menit să asigure realizarea controlului de reglementare şi să menţină protecţia şi securitatea radiologică la un nivel adecvat.

Participanţii au expus informaţia privind baza legislativă naţională în vigoare din domeniu, convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale la care sunt parte. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea funcţiilor de bază ale Organului de Reglementare – autorizarea, supravegherea, evidenţa şi controlul surselor de radiaţii ionizante, elaborarea şi promovarea cadrului normativ necesar.

În rezultatul prezentării şi evaluării Sistemului Informaţional, care reprezintă un instrument important în analiza eficacităţii realizării Programului de Reglementare, s-a ajuns la concluzia că majoritatea ţărilor implementează softul electronic „Regulatory Information System”.

A avut loc un schimb de opinii privind aplicarea practică a acestuia, în special al modulului „RASOD” de formare şi gestionare a bazei de date pentru sursele de radiaţii ionizante. Au fost puse în discuţie unele probleme care au apărut pe parcursul administrării acestuia. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a MERN de asemenea a prezentat erorile apărute în procesul de gestionare, acestea fiind corectate, pe parcursul întrunirii, cu suportul autorilor din Armenia. Elaboratorii au prezentat o versiune nouă a programului, în care s-a ţinut cont de propunerile şi obiecţiile înaintate de către utilizatori, în rezultatul experienţei acumulate pe parcursul unui an de implementare a acestuia.

Experţii CRN SUA şi din partea UE au menţionat progresele semnificative în domeniul stabilirii infrastructurii de reglementare a securităţii nucleare şi radiologice în cadrul ţărilor participante. În special a fost înalt apreciată crearea unei singure autorităţi de reglementare în Moldova, cît şi dinamica stabilirii cadrului legislativ şi normativ capabil să asigure o reglementare eficientă în domeniu. S-a subliniat, că pentru menţinerea riscurilor legate de expunerea la radiaţii ionizante la un nivel optim pentru societate, statul este obligat, prin intermediul Organului de Reglementare, sa asigure realizarea unui program de reglementare efectiv al controlului surselor de radiaţii ionizante.

Întîlnire de lucru

PNUDPe data de 20 noiembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) a avut loc întîlnirea de lucru a Dnei Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale cu Dna Kaarina Immonen, reprezentant rezident al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Dna Matilda Dimovska, reprezentant rezident adjunct al PNUD.

În cadrul întîlnirii s-au discutat întrebări privind aspectele de colaborare dintre MERN şi PNUD. Un accent deosebit a fost pus pe implementarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului finanţate de Fondul Global de Mediu (GEF) prin PNUD, ca agenţie de implementare. De asemenea, s-a discutat despre finanţarea unor proiecte în domeniul schimbărilor climatice, biodiversităţii ş.a.

Ziua uşilor deschise la MERN

STEMA MERNRecent la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a desfăşurat Ziua uşilor deschise. Ministerul a fost vizitat de către un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova.

La întîlnirea cu studenţii au participat şefii direcţiilor MERN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat, reprezentanţi ai altor subdiviziuni ale ministerului. Studenţii au fost familiarizaţi cu structura şi domeniile de activitate ale ministerului, funcţiile direcţiilor şi ale subdiviziunilor. De asemenea au fost discutate realizările şi planurile de activitate pentru viitor ale ministerului.

Studenţii au manifestat un interes deosebit faţă de proiectele care se află în derulare în cadrul MERN, venind cu o serie de sugestii referitor la implementarea acestora. Fiecare student a primit cîte un set de materiale informative privind starea mediului ambiant, protecţia stratului de ozon, prevenirea poluării, poluanţi organici persistenţi, strategia naţională de aprovizionare cu apă şi canalizare ş.a.

Vizită de lucru la Ministerul Dezvoltării Informaţionale

IntrunireMDIDna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a efectuat o vizită de lucru la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, unde a avut o întrevedere cu dl ministru al dezvoltării informaţionale Pavel Buceaţchi şi unii colaboratori ai acestei instituţii şi întreprinderilor subordonate.

         Discuţiile s-au axat pe problemele ce ţin de dezvoltarea colaborării interministeriale, activităţile şi serviciile prestate de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi subdiviziunile sale.

         În cadrul întrevederii s-a convenit asupra elaborării unor baze de date în domeniul resurselor naturale, dezvoltării şi utilizării durabile a acestora, fapt ce ar contribui la eficientizarea activităţii autorităţii centrale de protecţie a mediului şi ar facilita accesul tuturor persoanelor interesate la informaţia de mediu în regim on-line.

Întrunire privind reglementarea şi controlul asupra surselor de radiaţii ionizante

ANRANRÎn cadrul realizării programului de cooperare internaţională a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR), privind securitatea nucleară şi radiologică în utilizarea paşnică a energiei atomice, în perioada 17 - 19 noiembrie a.c. în incinta ANRANR se va desfăşura a doua Întrunire a managerilor şi coordonatorilor naţionali ai statelor participante la programul de asistenţă acordată de Comisia Nucleară de Reglementare a Statelor Unite ale Americii, în procesul de creare a infrastructurii de reglementare şi controlului asupra surselor de radiaţii ionizante.

La întrunire vor participa reprezentanţi ai Armeniei, Azerbaijanului, Georgiei, Kazakhstanului, Kyrgyzstanului, Tajikistanului, Ukrainei, Uzbekistanului, Cehiei, Lithuaniei, Vietnamului, Statelor Unite ale Americii şi ai Republicii Moldova.

Obiectivul cheie al acestei întruniri este fortificarea infrastructurii  legale şi instituţionale de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice, în contextul asigurării evidenţei şi controlului surselor de radiaţii ionizante ce cad sub regimul de control de stat, prin intermediul unei baze de date, şi sporirii protecţiei fizice şi securităţii nucleare şi radiologice, în conformitate cu cerinţele internaţionale din domeniu.

Pe parcursul acestei întruniri delegaţii vor trece în revistă progresele obţinute pe parcursul perioadei anilor 2007-2008 şi schimbul de experienţă în procesul reglementării activităţilor date.

Participarea Dnei V.Ivanov la şedinţa Consiliului de Administrare al GEF

dnaMinistruDna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, participă la şedinţa Consiliului de Administrare al Fondului Global de Mediu (GEF), ce se desfăşoară în perioada 11-13 noiembrie 2008 la Washington (SUA).

Republica Moldova este membru al Consiliului GEF din anul 2007 şi actualmente reprezintă interesele a 12 ţări - Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Ucraina, Muntenegru, Serbia.

GEF este principala instituţie financiară de mediu la nivel global, care îşi desfăşoară activitatea prin finanţarea proiectelor concrete de mediu elaborate şi înaintate de către instituţiile guvernamentale naţionale de protecţie a mediului. În prezent, în Republica Moldova se implementează proiectele GEF elaborate şi argumentate de MERN: „Managementul şi distrugerea stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi” în valoare de 6 mln. dolari SUA, „Staţia de epurare a apelor uzate din oraşul Soroca” în valoare de 4,5 mln. dolari SUA, „Suport pentru Implementarea Cadrului Naţional de Biosecuritate pentru Republica Moldova”, „Asigurarea activităţilor privind perfectarea Comunicării Naţionale II conform angajamentelor faţă de Convenţia-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei” şi proiecte în domeniul conservării biodiversităţii.

Participarea la şedinţa GEF oferă oportunitate ţării noastre de a promova proiecte, de a atrage investiţii şi surse financiare în domeniul protecţiei mediului. Astfel, în cadrul întrunirii se va discuta propunerea de proiect „Îmbunătăţirea managementului Sistemului Ariilor Protejate în Republica Moldova”.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1220 din 30.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial nr. 198-200 din 7 noiembrie 2008.

Regulamentul are drept scop asigurarea protecţiei personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante şi stabileşte modul de organizare şi efectuare a controlului şi supravegherii de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, drepturile, obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de stat. Controlul şi supravegherea de stat se efectuează de către inspectorii de stat din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice în conformitate cu actele normative în vigoare.

Regulamentul privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice a fost elaborat în vederea executării prevederilor Legii nr. 111 —XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice".

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2961684