Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Vizita la Universitatea de Stat a Moldovei

PrelegereUSMLa 5 noiembrie 2008, la invitaţia rectoratului, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, s-a aflat în vizită la Universitatea de Stat a Moldovei, unde a susţinut o prelegere cu tema „Legislaţia de mediu a Republicii Moldova” pentru studenţii anului III şi masteranzii facultăţii „Chimie industrială şi ecologică”. La finele prelegerii doamna ministru a răspuns la multiplele întrebări adresate de către viitorii specialişti în domeniul protecţiei mediului.

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1908-IV din 27.10.2008 a fost promulgată Legea nr.206-XVI din 9.10.2008 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1196 din 24.10.2008 cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31 iulie 2008 „Cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008”.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.195-196 din 31 octombrie 2008.

Întrevedere la minister

lafargeLa 31 octombrie 2008, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a avut o întrevedere cu dl Frederique Aubet, director general al Întreprinderii „Lafarge-Ciment”, numit recent în această funcţie.

În cadrul discuţiei, dna V.Ivanov a menţionat că întreprinderea dată este una specifică, activitatea căreia se soldează cu un impact semnificativ asupra mediului.   

Dl F.Aubet a subliniat că uzina întreprinde măsuri energice pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului. În acest scop a fost elaborată un plan de acţiuni privind protecţia mediului ambiant din zonă. Deja a fost procurat şi instalat utilajul pentru captarea şi purificarea substanţelor nocive solide, care se emană în bazinul aerian în rezultatul procesului tehnologic.  Lucrările de modernizare, în scopul minimalizării impactului asupra mediului de pe urma activităţilor realizate la întreprindere, sunt prevăzute pentru o perioadă de trei ani. Începînd cu anul 2010 se vor desfăşura lucrări de modernizare a liniilor tehnologice, aşa încît uzina va deveni una prietenoasă mediului, a concluzionat dl  Frederique  Aubet. Concomitent va fi efectuată refacerea terenurilor degradate în urma extragerii materiei prime.

Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”

La 30 octombrie 2008 va avea loc Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”, organizat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul proiectului „Colaborarea pentru protecţia mediului în bazinul  Mării Negre”.

Scopul seminarului constă în prezentarea rezultatelor preliminare ale activităţilor Proiectului în Republica Moldova şi anume:

 • Evaluarea nivelului de convergenţă a legislaţiei naţionale în comparaţie cu prevederile legislaţie UE prin:
  • Evaluarea lacunelor legislative în baza tabelelor de concordanţă;
  • Evaluarea instituţională şi identificarea grupurilor interesate;
  • Evaluarea aspectelor financiare şi economice de convergenţă.
 • Elaborarea legislaţiei:
  • Propuneri pentru proiectul Legii apelor.
 • Analiza impactului de reglementare şi elaborarea a două regulamente:
  • Regulamentul privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării.
  • Regulamentul privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.
 • Elaborarea planurilor de implementare a trei directive (Directiva cadru privind apa, Directiva privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole).

La seminar vor participa reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei „Apele Moldovei”, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Administraţiei Publice Locale, ONG-lor de mediu şi sectorului privat.

Comunicările la seminar vor include următoarele subiecte: legislaţia UE privind apa, iniţiativele politice şi legislative naţionale în domeniul apelor, proiectele planurilor de convergenţă şi ale regulamentelor  elaborate în cadrul proiectului. 

Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil

Atelier2Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în cooperare cu Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Transporturilor organizează în perioada 29-30 octombrie 2008 un Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil, focusat pe ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Atelierul este organizat cu suportul tehnic al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în cadrul Programului Pan-European Transport, Sănătate şi Мediu şi asistenţa financiară a Guvernului Confederaţiei Elveţiene.

Lucrările atelierului vor fi deschise de către Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, Larisa Catrinici, ministru al sănătăţii, Francesca Racioppi, reprezentant OMS, Christina von Schweinichen, reprezentant CEE/ONU şi Pavel Ursu, şef al Biroului Naţional OMS.

Atelierul este organizat în scopul evaluării problemelor şi perspectivelor de promovare a unui transport sănătos şi durabil în ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

La seminar participă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de sănătate, protecţia mediului, autorităţilor de planificare urbană, agenţiilor de transport din Republica Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Belgia, Olanda, Elveţia.

Pe parcursul celor două zile de lucru în cadrul atelierului  participanţii vor pune în dezbatere următoarele chestiuni:

• Conştientizarea riscului pentru sănătate şi mediu condiţionat de transportul urban;

• Fortificarea colaborării dintre autorităţile relevante din domeniul transportului, sănătăţii şi protecţiei mediului şi sectorul privat, în scopul implementării în practică a politicilor vizînd transportul urban sănătos;

• Realizarea schimbului de experienţă şi creşterea capacităţilor autorităţilor naţionale şi locale în promovarea transportului durabil şi a planificării urbane sănătoase;

• Oferirea recomandărilor privind evaluarea impactului transportului urban asupra sănătăţii;

• Identificarea măsurilor pentru promovarea unor mijloace de transport urban mai durabile şi mai sănătoase şi a managementului mobilităţii;

• Elaborarea recomandărilor politice pentru cea de a III Reuniune Ministerială de Nivelul înalt vizînd Transportul, Sănătatea şi Mediul, ce va avea loc în ianuarie 2009 la Amsterdam, cu focusarea pe necesităţi specifice ţărilor din Europa de Est, Asia Centrală şi Caucaz (EECCA) şi Europa de Sud - Est (SEE);

• Elaborarea concluziilor pentru consideraţie de către autorităţile naţionale şi locale în Moldova şi ţările din regiunea SEE / EECCA.

A IV-a şedinţă a Conferinţei Părţilor Convenţiei de la Rotterdam

IonApostolÎn perioada 30-31 octombrie2008 dlIon Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, participă la Segmentul Ministerial a celei de-a IV şedinţe a Conferinţei Părţilor Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor, care fac obiectul comerţului internaţional. Şedinţa părţilor Convenţiei se desfăşoară la Roma, Italia.

         Această reuniune de nivel înalt oferă posibilitatea abordării problemelor de interes comun privind gestionarea pesticidelor şi substanţelor chimice în vederea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător.

În cadrul Conferinţei vor fi examinate şi aprobate recomandări ce vor contribui la sporirea cooperării  şi coordonării între Convenţie de la Rotterdam, Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora şi Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.

La şedinţă participă miniştri şi viceminiştri din peste 30 de state - Părţi ale Convenţiei. 

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1897-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.204-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadrua ONU cu privire la schimbarea climei, adoptat la Nairobi la 17 noiembrie 2006.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1898-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.205-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase   şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII, adoptate la Geneva la 22 septembrie 1995.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, ce include măsuri de precauţie şi măsuri de prevenire a deteriorării fizice a solurilor, de prevenire a degradării şi de refacere a structurii solului, de protecţie antierozională pentru terenurile arabile, de prevenire a eroziunii solului în cadrul plantaţiilor multianuale, de prevenire a eroziunii eoliene, de prevenire şi combatere a lunecărilor de tern, de prevenire a poluării solului.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.193-194 din 28 octombrie 2008.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2948899