Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Zonele umede – arii naturale protejate de stat: dorim calitatea componentelor de mediu

Ramsar 3La Ministerul Mediului a fost convocată o ședință de lucru, coordonată de ministrul mediului, Gheorghe Șalaru, în cadrul căreia specialiștii din domeniul conservării diversității biologice și ariilor naturale protejate, zonelor umede, au avut posibilitatea să discute cu  Laura Maiz, reprezentantul secretariatului Convenției Ramsar.

Discuțiile s-au axat pe tematica îmbunătățirii politicilor de management în scopul scoaterii în evidență a valorii zonelor umede pentru mediu şi economia naţională şi utilizării lor durabile cu evitarea prejudiciilor, valorificarea  potenţialului lor pentru reducerea sărăciei.

 “Zonele umede constituie unul din cele mai valoroase compartimente ale patrimoniului natural, de starea căruia depinde în mare măsură eficienţa dezvoltării durabile a economiei naţionale a Republicii Moldova. Țara noastră însă nu are mare experienţă în implementarea practică a prevederilor Convenţiei asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională, în special ca habitat pentru pasările acvatice, document  ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XVI din 14 iulie 1999. Zonele umede, fiind utilizate în scopuri economice, sunt transformate sau chiar complet distruse. Ca factori de influență  cu impact este  economia instabilă, dirijată de cerinţele pieţii şi factorii externi – toate în ansamblu influențând vizibil protecţia mediului în general, şi protecţia zonelor umede în particular.

Ramsar 1Capacităţile umane şi potenţialul financiar limitat ale autorităţilor de mediu a reţinut elaborarea Politicii Naţionale în domeniul Zonelor Umede, a documentelor relevante şi regulamentelor pentru Zonele Umede de Importanţă Naţională, de aceea scopul întrunirii este punerea accentelor de conștientizare pentru specialiștii și beneficiarii implicați în respectarea legislației și menajamentului durabil al zonelor umede de importanță internațională și națională în Republica Moldova ”- a menționat ministrul Gh.Șalaru.

Elaborarea unei politici naționale clare în domeniu este absolut necesară,  dat fiind faptul că terenurile din Zonele Umede de Importanţă Internaţională sunt într-o administrare diferită, gestionată de diferiţi proprietari, inclusiv Agenţia “Apele Moldovei”, Agenţia “Moldsilva”, autorităţile administraţiei publice locale, diferiţi beneficiari, care utilizează aceste zone pentru irigaţie, pescuit, păşunat, vînat sau recreere. Divizarea clară a responsabilităţilor este sub semnul  întrebării. Convenţia nu propune desemnarea unui singur organism care să se ocupe de zonele umede, ci ameliorarea procesului de comunicare şi aplicare a unei politici coerente. Pentru  zonele  umede aceasta poate  fi  un  mecanism  eficace, un  impuls  programelor  de conservare a zonelor umede, care sunt insuficient susţinute  la capitolul resurse umane şi finanţe. Am observat că guvernarea întâmpină  dificultăţi  în  prevederea  legăturilor  între  programele  potenţial  favorabile zonelor umede cu priorităţile naţionale în materie de resurse acvatice, agricultură şi dezvoltare durabilă”- a subliniat Laura Maiz, Secretarul Convenției Ramsar pentru Europa.

Ramsar 2Specialistul în mediu  a fost informată că a fost modificată Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat și zonelor umede de importanţă internaţională, atribuindu-le statut  special. Astfel, la moment, ariile naturale protejate de stat constituie 4,65% din teritoriul ţării, sau de  157227,4 ha , dintre care 94 705 ha sunt ocupate cele 3 zone umede: Zona Ramsar Nr.1029 “Lacurile Prutului de Jos” cu suprafaţa  de 19152 ha, (prima zonă umedă Ramsar desemnată în Moldova la 20.06.2000, Zona Ramsar Nr. 1316 cu suprafaţa de 60000 ha recunoscută la 20.08.2003,  și Zona Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holoşniţa”, cu suprafaţa de 15553 ha, recunoscută oficial la 14.09.2005.

Republica Moldova este  în procesul de pregătire a înregistrării  celui de-al patrulea site  pe r. Prut în baza Rezervației științifice „Pădurea Domnească”(15 mii ha) și planifică  pe viitor crearea celui de al doilea parc național pe baza sit-ului Ramsar „Nistrul Inferior”.

Specialiștii moldoveni în domeniul conservării diversității biologice și ariilor naturale protejate, zonelor umede, au menționat că ariilor protejate se acordă o atenție măsurabilă în indicatori cantitativi, calitatea componentelor de mediu, biodiversitatea şi managementul sau utilizarea acestor zone fiind o preocupare cu probleme, care trebuie soluţionate.  Importanţa naturală, economică sau culturală a acestor arii este slab recunoscută şi conştientizată în viaţa economică, gospodăriile casnice şi viaţa culturală. Colaborarea inter-sectorială pentru conservarea diversităţii biologice în zonele date de asemenea nu este la nivelul necesar şi nu asigură stabilitatea ecosistemelor.

Ramsar 4În finalul discuțiilor, ministrul Gh.Șalaru a adus mulțumiri Secretariatului Convenției Ramsar pentru suportul financiar și metodic acordat în elaborarea Planurilor de management pentru zonele „Unguri-Holoșnița” și  „Nistrul Inferior” și a reiterat importanța suportului în elaborarea Strategiei privind zonele umede.

         Republica Moldova trebuie să elaboreze politica sa în domeniul zonelor umede pentru crearea unei baze legislative adecvate pentru managementul şi protecţia lor. Noua politică în domeniul  dat ar servi drept o posibilitate clară de recunoaştere a ecosistemelor zonelor umede, cu aplicarea diferitelor abordări de management şi conservare, cu identificarea problemelor existente, obiectivelor clare şi atingerea lor. A fost salutată și acceptarea Moldovei în cadrul  Iniţiativei Regionale Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre  (Inițiativa  Blakseewet), ceea ce va contribui la catalizarea  conservării şi dezvoltării durabile a Zonelor costiere ale Mării Negre prin stimularea şi coordonarea cooperării în regiune între România, Ucraina, Moldova, Turcia, Bulgaria, Georgia și Rusia, atât la nivelul guvernelor, cît și a  societății  civile şi sectorului privat și la implementarea unor proiecte comune în regiune. Astfel, pentru Republica Moldova este primordială respectarea tuturor angajamentelor asumate odată cu ratificarea Convenției și va întreprinde toate măsurile necesare pentru aprobarea strategiei privind zonele umede și atingerea obiectivelor stipulate în ea; elaborarea unui plan de management pentru Zona Ramsar “Lacurile Prutului de Jos”. (În hotarele acestui sit se prevede desemnarea unei rezervații biosferice ca parte ulterioară a  Rezervației Biosferice Trilaterale). Se preconizează și desemnarea celei de-a patra zone Ramsar pe r. Prut în baza Rezervației științifice „Pădurea Domnească” și a unei  zone umede de importanță internațional- transfrontalieră (Moldova-Ucraina).

NOTĂ: Protecția zonelor umede este un obiectiv important pentru Moldova în contextul recunoașterii  economiei  verzi  ca fiind economia viitorului. Zonele umede ar fi locații ideale pentru demararea unor proiecte de  trecere la economia verde.

Zonele umede absorb poluanţii și ameliorează calitatea aprovizionării noastre cu apă dulce, joacă un rol central în combaterea schimbărilor climatice, protejându-ne împotriva inundaţiilor și a altor efecte negative ale modificării condiţiilor meteorologice, oferă societăţii o serie de bunuri și servicii valoroase, importante din punct de vedere economic, precum purificarea apei, fertilizarea solului, stocarea carbonului. De aceea, investiţiile într-o infrastructură verde se justifică din punct de vedere economic, dar se identifică și cu obiectivele globale ale unei infrastructuri verzi la nivel european:menţinerea biodiversităţii Europei,  protejarea și restaurarea ecosistemelor naturale valoroase la un nivel care să poată  furniza în continuare servicii valoroase umanităţii.

Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională,  în special  ca habitat al păsărilor  acvatice, a intrat în vigoare în anul 1975 şi conform ultimelor date, semnatare ale Convenţiei sunt deja 157 de state cu 1702 de zone umede ce ocupă o suprafaţă de 152,98 milioane de hectare, mai mult decât suprafaţa Franţei, Germaniei şi Suediei luate împreună. 

Niciun stat nu este prea mic pentru a nu putea adera la această convenţie cu condiţia că poate să înscrie o zonă umedă de importanţă  internaţională, care ar satisface un şir de criterii generale şi specifice stipulate de Convenţie.

Alegerea acestor zone, conform Convenţiei, se bazează pe rolul internaţional din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând seama de importanţa lor internaţională pentru pasările acvatice în toate anotimpurile.

Documentele orientărilor Ramsar vizează diferite întrebări importante atât pentru factorii de decizie, cât şi pentru gestionarii zonelor umede: politica naţională pentru zonele umede, cadrul juridic, implicarea în materie de comunicare, sensibilizare a publicului şi participarea diferitor persoane cointeresate la procesele de gestionare a zonelor umede, gestiunea bazinelor hidrografice, a apelor subterane şi zonelor costiere, inventarierea, evaluarea şi viitorul zonelor umede, evaluarea impactului şi cooperarea internaţională.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002405